หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้วิชา การขายเบื้องต้น2

บทที่1 ความหมายและความสำคัญของการขาย
บทที่2 ประเภทและลักษณะของงานขาย
บทที่3 โอกาสและความก้าวหน้าของงานขาย
บทที่4 คุณสมบัติและจรรยาบัญของพนักงานขาย
บทที่5 ความรูัเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
บทที่6 ความรู้เกี่ยวกับกิจการ
บทที่7 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า
บทที่8 ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน
บทที่9 เทคนิคการขาย
บทที่10 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
2 ประเภทและลักษณะของงานขาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น