คุณลักษณะรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา
    1. เข้าใจหลักการขาย และความรู้พื้นฐานของงานขาย
     2. เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักขายที่ดี 3 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริต  ความเชื่อมั่นในตนเองและความมีมนุษยสัมพันธ์

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการ การขาย หน้าที่ทางการขาย ประเภท และลักษณะของงานขายความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันคุณสมบัติของนักขาย โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย

สมรรถนะรายวิชา
     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย และความรู้พื้นฐานของการขาย
     2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การขายประเภท และลักษณะของงานขาย
     3. แสดงความรู้เกี่ยวกับตนเอง  กิจการ  ผลิตภัณฑ์  ลูกค้าคู่แข่งขัน โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย 
     4  เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักขายที่ดีตามหลักการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น